Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Centrum svářecí techniky s.r.o., IČ: 274 68 283, se sídlem Česká Třebová, Ústecká 115, 560 02 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2073  (dále jen „Centrum cvářecí techniky“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Centrum svářecí techniky prioritou.

Centrum svářecí techniky je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Centrem svářecí techniky během Vašeho používání internetových stránek Centrum svářecí techniky (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Centrem svářecí techniky či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů Centra svářecí techniky (prodejci a servisní partneři), právní povinnosti, oprávněného zájmu Centra svářecí techniky nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi svářecích zařízení či zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Centrum svářecí techniky zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy);
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Centrum svářecí techniky může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Centrum svářecí techniky plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

Zpracovávané osobní údaje

Centrum svářecí techniky je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektůÚčely zpracování
jméno a příjmeníPlnění smluvního vztahu,
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb,
Účetní a daňové účely,
Plnění ostatních zákonných povinností
e-mailPlnění smluvního vztahu,
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb,
Účetní a daňové účely,
Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou v Centrum svářecí techniky zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Centra svářecí techniky a v rámci smluvních partnerů Centra svářecí techniky, které jsou nezbytné pro zajištění výroby a distribuce. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

Centrum svářecí techniky je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

Příjemci osobních údajů

V Centrum scářecí techniky jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Centra svářecí techniky, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Centrum svářecí techniky povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smluvního vztahupo dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služebpo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*
Účetní a daňové účelypo dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinnostímaximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

* Centrum svářecí techniky je oprávněno zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Práva subjektů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Centrum svářecí techniky zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Centrum svářecí techniky oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Centrum svářecí techniky zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Centrum svářecí techniky opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Centrum svářecí techniky zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Centru svářecí techniky požadovat vysvětlení.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Centrum svářecí techniky vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Centru svářecí techniky ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Centru svářecí techniky požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Centrum svářecí techniky Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Centrum svářecí techniky nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla firmy nebo e-mailem na horacek@svarecky.info. Firma Centrum svářecí techniky si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 9.  2021.